Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 juli 2020?

Hier hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 16 juli 2020:

  • Voortgang enquête Cliëntenraad
  • Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer
  • Aanpak Meer mensen aan het werk
  • Stand van zaken Nieuw Beschut Werk
  • Samenvoeging Cliëntenraad WPF en Adviesraad Sociaal Domein
  • Opvolging ambtelijk secretaris

Voortgang enquête Cliëntenraad 

                                                                                                                                                                      Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website heeft de vorige enquête van december 2019 niet het gewenste resultaat opgeleverd die de Cliëntenraad met die enquête wilde weten. De Cliëntenraad heeft toen in overleg  afgesproken om een geheel nieuwe enquête te gaan houden. Dit keer is besloten om het hele cliëntenbestand van Werkplein Fivelingo op te roepen om de enquête in te vullen. Deze enquête is in een sneller tempo besproken, opgesteld en uitgevoerd. De Cliëntenraad heeft in samenwerking met een beleidsmedewerker van Werkplein Fivelingo nagedacht over de te stellen vragen voor de nieuwe enquête.  De vragen zijn vervolgens besproken in de Cliëntenraad en na goedkeuring is de definitieve enquête opgesteld en kon de enquête gehouden worden. Deze enquête werd uitgevoerd in opdracht van de Clientenraad.

De Clientenraad heeft deze enquete laten uitvoeren om iets meer over onze cliënten te weten te komen, zodat de Clientenraad van Werkplein Fivelingo zijn werk beter kan uitvoeren. Daarnaast was het ook de bedoeling om meer bekendheid te krijgen onder de cliënten. De enquête is inmiddels uitgevoerd en is in de tweede week van juni 2020 de deur uit gegaan. Als het goed is heeft iedereen die in het cliëntenbestand zit van Werkplein Fivelingo de enquête inclusief een begeleidende brief thuis gekregen. Deze enquête kon anoniem worden ingevuld en in de bijgevoegde antwoord envelop terug gestuurd worden naar het Werkplein. Daar werden de ingevulde enquêtes verzameld en vervolgens terug gegeven aan de Cliëntenraad, die daarna met de ingevulde gegevens aan de slag kon.

De antwoorden werden geturfd en vervolgens verwerkt. De resultaten van de enquête zijn inmiddels ook al verwerkt en hiervan is een verslag opgemaakt met daarin opgenomen de resultaten, aanbevelingen en conclusie. Het verslag is rondgestuurd naar de leden van de Cliëntenraad en naar de andere betrokkenen van Werkplein.  In de vergadering is dit onderwerp nogmaals besproken en na goedkeuring van de Cliëntenraad is dit verslag doorgestuurd naar het Dagelijks Bestuur van Werkplein Fivelingo.  Op de website van Werkplein Fivelingo en op de facebookpagina van de Cliëntenraad zal een samenvatting komen te staan over de uitslag van deze enquête.

Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer                                                                                                                

De Cliëntenraad heeft gevraagd om een analyse/verslag van het onderzoek Wegwijzer te kunnen krijgen. Er is toegezegd dat het geheel van het onderzoek bij de Cliëntenraad komt als het helemaal klaar is. De Cliëntenraad heeft inmiddels het eindrapport van dit onderzoek ontvangen. 

Even een korte terugblik van wat dit onderzoek in hield: Het onderzoek Wegwijzer is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door een extern bureau en daarmee ook onafhankelijk is in het onderzoek. Er is geconstateerd dat de uitstroom van uitkeringen achterbleef. De gemeente wou met dit onderzoek uitzoeken of de indeling van bijstandsgerechtigdenjuist is geweest. Door dit opnieuw te bekijken werd uitgezocht wat het nu zou opleveren. Zo kreeg men meer inzicht in het bestand en kon er gekeken worden hoeveel uitkeringsgerechtigden nog kunnen uitstromen. 

Een korte samenvatting van de opzet en de resultaten van dit onderzoek: Het extern bureau die dit onderzoek heeft uitgevoerd heeft hierbij een bestandsanalyse en klantdiagnoses uitgevoerd. Er is gekeken naar hoe het totale bestand er uit ziet bij Werkplein Fivelingo. Bij de bestandsanalyse werd onder andere gekeken naar welke informatie er in beeld is rondom werk en participatie van de klanten en wat de kwaliteit is van de informatie rondom werk en participatie van de klanten. Daarnaast is gekeken waar deze informatie is opgeslagen en hoe deze informatie beschikbaar is indien nodig. Ook is gekeken naar welke informatie er ontbreekt om een zo volledig mogelijk beeld te hebben. Bij de klantdiagnoses werden de klanten allemaal verzocht om verplicht deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Zij hebben hier voor allemaal onder begeleiding een online vragenlijst moeten invullen. Daarna werden deze klanten vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om deze gegevens te bespreken en te bekijken hoe hun situatie nu is en of er mogelijkheden zijn om weer  deel te kunnen nemen op de arbeidsmarkt . Dit wordt per individu bekeken. Het doel van klantdiagnoses was om te kijken in hoeverre het beeld van de klanten  van Werkplein Fivelingo overeen kwam met dat van een extern bureau. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is daarom een steekproef gedaan onder 150 bijstandsgerechtigden uit alle doelgroepen van het re-integratiebestand.                                        

Wat naar voren is gekomen is dat er overeenkomsten waren met het extern bureau en Werkplein Fivelingo maar er waren ook verschillen met het extern bureau en Werkplein Fivelingo. Een voorbeeld van een verschil is dat er uit het onderzoek naar voren is gekomen dat er veel meer mensen dichter bij de arbeidsmarkt staan dan het beeld eerder schetste bij Werkplein Fivelingo.                     

Uit het onderzoek van Braun Consultency  was het advies om een andere werkwijze te hanteren/uit te voeren bij Werkplein Fivelingo. Ook zijn er aanbevelingen gedaan met als doel dat ze makkelijk uitvoerbaar zijn en snel kunnen leiden tot verbetering van de uitstroom. Één van de aanbevelingen is bijvoorbeeld dat Werkplein Fivelingo één systeem moet gebruiken voor beeldvorming rondom de klant voor de diagnose, interventies, matching en werkgeversbenadering.

*De informatie die hier kort is samengevat is afkomstig uit het rapport van het extern bureau genaamd: Braun consultancy, datum 9 januari 2020. 

Aanpak Meer mensen aan het Werk

Voor de vergadering van 16 juli 2020 heeft de Cliëntenraad het plan van aanpak van Meer mensen aan het Werk ontvangen. Het plan van aanpak Meer mensen aan het Werk is opgesteld in opdracht van het Dagelijks Bestuur van Werkplein Fivelingo. Dit plan van aanpak maakt onderdeel uit van het bredere plan van aanpak om de prestaties en de bedrijfsvoering van Werkplein Fivelingo te optimaliseren. Dit gedeelte heeft betrekking op de opdracht van de Eemsdelta colleges om het aantal huishoudens met een uitkering te verlagen. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019-2020 tussen de Eemsdelta colleges en het Bestuur van Werkplein Fivelingo is opgenomen om in 2019 een verlaging van het uitkeringsbestand te realiseren. Ook voor 2020 is de opdracht om een verlaging van het uitkeringsbestand te realiseren. In 2019 is het niet gelukt om deze opdracht te realiseren. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Er werd gekeken naar factoren die van invloed zijn om een daling van het bestand te realiseren. Hierbij zijn er externe factoren en interne factoren.                        Op de externe factoren heeft Werkplein Fivelingo nauwelijks invloed. Zoals bijvoorbeeld op de instroom van uitkeringsgerechtigden. Dus moet er gestuurd worden op de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. 

Om dit te realiseren heeft ten eerste een extern bureau Braun Consultency, zoals hier boven is beschreven, de opdracht uitgevoerd om het bestand van Werkplein Fivelingo te analyseren. Het advies wat hier uit kwam, de aanpak voor een andere werkwijze bij Werkplein Fivelingo is terug te vinden in het tweede gedeelte van het plan om het aantal huishoudens met een uitkering te verlagen. En dat is weer terug te vinden in het plan van aanpak Meer mensen aan het Werk.

In het kort zal de inhoud van het plan van aanpak worden weergegeven:                                                         Dit plan geeft aan hoe de arbeidsparticipatie van werkzoekenden kan worden verhoogd en daarmee het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering worden verlaagd. Vervolgens wat Werkplein Fivelingo gaat doen om dat te bereiken en wat Werkplein Fivelingo daarvoor nodig heeft. In 2020 is een flinke inhaalslag nodig om de opdracht, het verlagen van het uitkeringsbestand, te realiseren. Eind 2019 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering  van het verlagen van het uitkeringsbestand. Werkplein Fivelingo wil met het plan van aanpak Meer mensen aan het Werk aan de slag om dit te realiseren.   

Noot:
De informatie die hier kort is samengevat is afkomstig uit het rapport Meer mensen aan het Werk, datum 31-03-2020.
 

Stand van zaken Nieuw Beschut Werk

Er wordt nog steeds druk gewerkt aan het proces en de inhoud van Nieuw Beschut Werk. Tijdens de vergadering heeft de Cliëntenraad een korte update gekregen hoe het er nu voor staat met het onderwerp Nieuw Beschut Werk. Er is een opdracht gegeven door de colleges van de drie gemeenten om onderzoek te doen naar Beschut Werk en Nieuw Beschut Werk. Aan de ene kant hebben ze te maken met de instroom van WSW. Hiervoor komt Nieuw Beschut Werk voor in de plaats. De keuring hierbij is strenger waardoor er een daling van de groep WSW is. Aan de andere kant hebben ze te maken met de oude WSW. Deze stromen geleidelijk uit en de instroom naar Nieuw Beschut Werk is beperkt. Tijdens het proces Nieuw Beschut Werk kwam de herindeling van de drie gemeenten eraan en er is onderschat wat voor een inpact dat heeft. De herindeling heeft ook consequenties voor organisatie structuur Werkplein Fivelingo. In 2021 zullen er onderzoeken komen hoe deze organisatie structuur er uit zal komen te zien.   

Samenvoeging Cliëntenraad Werkplein Fivelingo
en Adviesraad Sociaal Domein                                         

De Cliëntenraad is echt van mening dat als de Cliëntenraad wordt samengevoegd met de adviesraad Sociaal Domein de Cliëntenraad wordt ondergesneeuwd. De onderwerpen van de Cliëntenraad hebben vooral te maken met onze achterban die afhankelijk zijn van een Participatiewet uitkering en de onderwerpen van de adviesraad Sociaal Domein hebben betrekking op een veel groter terrein.   De Cliëntenraad maakt zich hier hard voor om de Cliëntenraad gescheiden te kunnen houden.

De Cliëntenraad heeft tijdens een eerdere  vergadering besloten om een advies uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur om de Cliëntenraad en de adviesraad Sociaal Domein gescheiden te houden, zodra de gemeenten per 1 januari 2021 opgaan in één gemeente. In deze brief die wij in februari 2020 hebben verstuurd geven wij ook meer uitleg waarom wij de raden gescheiden willen houden. De Cliëntenraad heeft nog geen antwoord of reactie ontvangen hierover van het Dagelijks Bestuur. Tijdens de vergadering is aangegeven deze brief nogmaals te versturen maar dan te sturen naar de colleges van B&W. Deze brief is inmiddels verstuurd. 

Opvolging ambtelijk secretaris 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wie de ambtelijk secretaris gaat opvolgen.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2020

  • 24 september
  • 29 oktober
  • 10 december

Heeft u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Daarnaast heeft de Cliëntenraad ook een face-book pagina en is er een folder beschikbaar.

Hieronder vindt u nogmaals de mogelijkheden hoe u de Cliëntenraad kan bereiken:

Email: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl                                                                                                           Contactformulier: werkpleinfivelingo.nl/cliëntenraad                                                                                     Face-book pagina: cliëntenraad werkplein fivelingo