Op 8 maart kwam de Cliëntenraad bij elkaar en sprak over de onderwerpen:  Eindrapport Project vroegsignalering schulden, Ontwikkelingen Werkplein Fivelingo,  Voortgang werkgroepen Cliëntenraad

Eindrapport Project vroegsignalering schulden

Tijdens de vergadering van 08 maart 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over het eindrapport van het project vroegsignalering schulden onder leiding van Miriam van Bostelen. In het kort zal hieronder worden uitgelegd waarover het project ging.

Sinds 2015 werken Werkplein Fivelingo en de VKB nauw samen aan een nieuwe stijl van preventie waarbij de focus ligt op een gezamenlijke aanpak om schulden te verminderen en waar mogelijk te voorkomen.

De aanleiding voor dit project ligt in eerder geschreven rapporten waarin als aanbeveling werd gegeven te gaan vroegsignaleren bij aanvang van de uitkering.

In de huidige intake situatie wordt wel gevraagd naar schulden maar niet actief doorgevraagd omdat het inzichtelijk krijgen van de schuldenlast uiteindelijk niet bepalend is voor het toekennen van een uitkering. Dit heeft tot gevolg dat klanten in een later stadium hulp in roepen bij de schuldhulpverlening.

De opzet van dit project was bij de inkomensintake een financieel adviseur in te zetten bij klanten die hebben aangegeven dat er schulden zijn. Door op deze manier te gaan vroegsignaleren is de hoop dat klanten eerder worden bereikt en dan tijdig kunnen worden doorverwezen naar de juiste voorliggende voorziening. Het doel is uiteindelijk om klanten naar een schuldenvrije toekomst te begeleiden. Op deze wijze kan de inkomenspositie en participatie aan de samenleving van klanten duurzaam worden verbeterd. Het gesprek moet leiden tot het bevorderen van zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de eigen situatie van de klant.

Er zijn in het afgelopen jaar vele gesprekken gevoerd met mensen vanuit verschillende achtergronden. Soms was alleen een adviesgesprek nodig om iemand weer in de goede richting te begeleiden maar meestal speelde er meerdere factoren mee waardoor problematische schulden waren ontstaan. Nauwe samenwerking tussen Werkplein Fivelingo, Volkskredietbank, Mee Groningen, WMO, SW&D en Humanitas  waren de belangrijkste pijlers hierin. Natuurlijk speelde luisteren, tijd, geduld en expertise ook een rol. Het project had zonder deze samenwerking nooit de resultaten kunnen behalen die nu bereikt zijn.

Na een druk jaar kan terug worden gekeken op een geslaagd project. De doelstelling om 50% van alle gesproken klanten door te verwijzen naar de juiste hulpverlening is behaald.

Hiermee is ook het doel om de armoede en schulden terug te dringen in het klantenbestand van Werkplein Fivelingo op gang gekomen.

Naar aanleiding van de resultaten van dit project is besloten het vroegsignaleren van schulden met ingang van 1 januari 2018 op te nemen in de dienstverlening van Werkplein Fivelingo.

Ontwikkelingen Werkplein Fivelingo

We zitten in het tweede jaar van de fusie. De fusie van Werkplein Fivelingo loopt nog steeds . Het gaat steeds beter met de organisatie. Er wordt nu gewerkt met een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), zoals ook al is beschreven in het stuk van 25 januari 2018 op deze site.

Voortgang werkgroepen Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft een enquête opgesteld om meer inzicht te krijgen in het effect van de verschillende trajecten die Werkplein Fivelingo aanbiedt. De enquête zal worden doorgestuurd naar het BCO in de hoop dat deze toestemming geeft om deze enquête te mogen afnemen onder de klanten van Werkplein Fivelingo. Zodra hier mee over bekend is laten we het via deze website weten.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2018

17 mei

14 juni

12 juli

13 september

01 november

13 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.