Klachtenregeling Werkplein Fivelingo

Waarover kan een klacht gaan?

  • Het klachtrecht is er voor klachten over gedragingen van bestuurders en ambtenaren; 
  • U kunt een klacht indienen als u vindt:
    – dat er niet serieus naar u wordt geluisterd
    – dat u onbehoorlijk bent behandeld;
  • Ook als u vindt dat u verkeerd bent geïnformeerd of geen reactie krijgt, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen.

 U kunt geen klacht indienen over:

  • Besluiten waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Bent u het niet eens met een besluit van Werkplein Fivelingo? In het besluit staat precies omschreven hoe u een bezwaarschrift kunt indienen;
  • Zaken waarover al eerder een klacht is ingediend;
  • Zaken die al langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden (tenzij duidelijk wordt gemaakt dat het niet mogelijk was eerder een klacht in te dienen).

Problemen eerst uitpraten

Ga altijd eerst in gesprek met de medewerker waarover u een klacht heeft. Of ga in gesprek met iemand die namens Werkplein Fivelingo uw klacht behandelt. Het kan helpen een zaak van beide kanten toe te lichten. Soms kan een fout gemakkelijk worden hersteld. Of is er sprake van een misverstand. 

Als de klacht, al dan niet door tussenkomst van de klachtenbehandelaar, naar tevredenheid wordt opgelost dan wordt formele klachtenbehandeling achterwege gelaten. Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden? Dan wordt de formele klachtbehandeling gestart.

Niet eens met de behandeling van uw klacht?

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Ombudscommissie Delfzijl via: ombudscommissiedelfzijl@gmail.com