Privacyverklaring

Werkplein Fivelingo hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe Werkplein Fivelingo omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. 

Bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVH wordt ook omschreven als de privacywet.

Werkplein Fivelingo verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Werkplein Fivelingo heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG heeft als belangrijkste taak om binnen Werkplein Fivelingo  toezicht te houden op het naleven van de privacywet. De FG voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat hij geen inhoudelijke aanwijzingen ontvangt van het bestuur. Voor contact met onze FG gaat u naar onze contactpagina. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Landelijk wordt toezicht gehouden op de omgang met persoonsgegevens door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP controleert of organisaties voldoen aan de privacywetgeving, maar geeft ook uitleg over de privacywetgeving. Op de website van de AP staat veel informatie over privacy in begrijpelijke taal. Voor vragen kunt u de AP bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Valt u iets op over hoe organisaties omgaan met privacy? Dan kunt u ook een tip doorgeven aan de AP.