Taaleis en taaltoets 2020

Voor wie?

Iedereen met een uitkering van

Werkplein Fivelingo

Waarom?

Als u een bijstandsuitkering heeft moet u voldoen aan de taaleis..

De Wet taaleis in de Participatiewet

Wie een uitkering ontvangt, heeft verplichtingen. Bijvoorbeeld dat u afspraken over uw re-integratie en de informatieplicht nakomt.
De overheid verwacht ook dat u zich aan de Wet taaleis Participatiewet voldoet. Dit betekent dat u goed Nederlands begrijpt, spreekt, leest en schrijft. Mogelijk ontvangt u van Werkplein Fivelingo een uitnodiging voor een gesprek over uw beheersing van de Nederlandse taal.

Waarom een taaleis in de bijstand?

De Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen is belangrijk. U vindt gemakkelijker werk als u het Nederlands goed begrijpt. Daarom wil de overheid dat werkzoekenden het Nederlands beheersen op taalniveau 1F (A2).

Wat is taalniveau 1F?

Taalniveau 1F (A2) is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs hebben. Dan kunt u eenvoudige gesprekken in het Nederlands voeren en u kunt korte, eenvoudige teksten schrijven, lezen en begrijpen.

Hoe kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal beheerst?

U beheerst de Nederlandse taal op niveau 1F
als u een opleiding in Nederland heeft gevolgd, die is gegeven in het Nederlands. Bijvoorbeeld: basisonderwijs (basisschool), voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo), praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, volwassenenonderwijs of een inburgeringstraject.

Bewijsstukken

U kunt aantonen dat u een opleiding in Nederland in het Nederlands heeft gevolgd, door één van de volgende bewijsstukken te laten zien:

  • Een diploma of certificaat van het voortgezet Nederlandstalig onderwijs of een bewijsstuk waaruit blijkt dat u acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. Dit kan ook Nederlandstalig particulier onderwijs in het buitenland zijn. Bijvoorbeeld door rapporten van de basisschool.
  • Een uittreksel uit het diplomaregister van DUO waarin staat welke diploma’s u heeft behaald.
  • Een inburgeringsdiploma waaruit blijkt dat u taalniveau A2- NT2 niveau 2 heeft.

Als u geen bewijsstukken kunt laten zien, nodigt Werkplein Fivelingo u uit voor een taaltoets.

Waaruit bestaat de taaltoets?

De taaltoets bestaat uit opdrachten die uw kennis van het Nederlands toetst  op vijf onderdelen: Spreken, luisteren, een gesprek voeren, schrijven en lezen. Als u op alle vijf de onderdelen taalniveau 1F (A2) haalt, heeft u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Wat gebeurt er als ik 1F nog niet haal?

Als u op één of meer onderdelen van de taaltoets niveau 1F (A2) niet haalt, dan wordt van u verwacht dat u een cursus Nederlands gaat volgen. U maakt daarover afspraken met uw werkcoach op Werkplein Fivelingo.

Wordt mijn uitkering gekort als ik me onvoldoende inzet?
Wanneer u zich niet of onvoldoende heeft ingespannen om te voldoen aan de Wet taaleis kan uw uitkering verlaagd worden.