Verplichtingen bij uw uitkering

U ontvangt een uitkering) via Werkplein Fivelingo. Bij deze uitkering horen verplichtingen.

De inlichtingenplicht

U krijgt elke maand een uitkering. Werkplein Fivelingo  wil elke maand precies weten of u recht hebt op een uitkering en hoe hoog die uitkering voor u moet zijn. Om dit te kunnen bepalen moet u veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeven. Als u bijvoorbeeld werk vindt of gaat samenwonen, is het erg belangrijk dat u dat meteen doorgeeft. Dat heet de inlichtingenplicht. Als u deze verplichting  niet nakomt, dan kan u dat veel geld gaan kosten. 

De arbeids- en re-integratieplicht

U moet proberen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat u actief werk zoekt, solliciteert, meewerkt aan een onderzoek of re-integratietraject en dat u aangeboden werk aanneemt. Gemaakte afspraken moet u nakomen. Lees ook de brochure Arbeidsverplichtingen in de Participatiewet.

De taaleis

Naast uw re-integratie en de informatieplicht verwacht de overheid ook dat u vanaf 1 januari 2016 aan de Wet taaleis voldoet. Dit betekent dat u goed Nederlands begrijpt, spreekt, leest en schrijft op taalniveau 1F (A2). Dit  is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs hebben. Lees er alles over in de flyer: De Wet taaleis en de taaltoets

Geef informatie op tijd en correct door

Geef informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering of voor de hoogte ervan correct en op tijd door. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt en dat u teveel ontvangen uitkering moet terugbetalen. 

Voorbeelden 

Geef op tijd en correct door dat u:

• gaat samenwonen

• een erfenis krijgt of een geldprijs wint

• gaat werken en hiervoor loon ontvangt

• uw thuiswonende kind 18 jaar wordt 

Geeft u niet alle gegevens? 

Verzwijgt u inkomsten? Geeft u foute informatie door of geeft u informatie te laat door? Dan houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht. 

U pleegt dan fraude. 

Zo geeft u uw inkomsten of wijzigingen op.

U doet dat met een wijzigingsformulier. U moet

zowel uw eigen inkomsten als die van uw partner en inwonende kinderen opgeven. Als u dit >>

formulier niet heeft, kunt u dat aanvragen bij uw klantmanager op Werkplein Fivelingo. Daarna krijgt u het formulier automatisch thuisgestuurd.

Boete of stopzetten uitkering

Houdt u zich niet aan een of meer van bovengenoemde verplichtingen, dan kan Werkplein Fivelingo u een maatregel opleggen, zoals een boete of het stoppen van uw uitkering. De hoogte van de boete en duur van de maatregel worden vastgesteld op basis van onderstaande factoren:

• De aard van de niet nagekomen verplichting 

• De omvang van de fraude

• De verwijtbaarheid 

• De redelijke termijn waarbinnen de boete kan worden betaald

• De mate waarin u toerekeningsvatbaar bent

• Bij herhaling is de totale boete 150% van de boete die u is opgelegd.

Betalen van een boete

De boete wordt verrekend met uw uitkering. 

Als blijkt dat u geen recht meer hebt op een uitkering, spreekt  Werkplein Fivelingo betalingsregeling met u af. 

Terugbetalen van het teveel aan uitkering

Als u ten onrechte een uitkering hebt ontvangen, of te veel uitkering hebt gekregen, dan eist Werkplein Fivelingo  dit geld terug. Dit heet terugvorderen. Het bedrag aan uitkering dat u moet terugbetalen zal Werkplein Fivelingo verrekenen met uw uitkering. U moet net zolang aflossen tot het hele bedrag is terugbetaald.

Voorkomen is beter dan genezen

Neem bij twijfel of u informatie wel of niet 

moet doorgeven altijd contact op met uw klantmanager of een medewerker van Werkplein Fivelingo.