Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 30 januari 2020?

Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer, Activeringsbijeenkomsten en het vervolg, Voortgang enquête Cliëntenraad, Samenvoeging Cliëntenraad WPF en adviesraad Sociaal Domein, Stand van zaken voorstel Cliëntenraad inzake minimaregeling en IIT, Uitnodigingsbrieven en Opvolging ambtelijk secretaris

Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer

Het onderzoek Wegwijzer is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door een extern bedrijf.                      De gemeente wou met dit onderzoek uitzoeken of de indeling op de rotonde van bijstandsgerechtigden juist is geweest. Door dit opnieuw te bekijken werd uitgezocht wat het nu zou opleveren. Zo kreeg men meer inzicht in het bestand en kon er gekeken worden hoeveel uitkeringsgerechtigden nog kunnen uitstromen. Bij dit onderzoek moesten de deelnemers een vragenlijst invullen. Wat in ieder geval gezegd kan worden is dat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat er veel meer mensen dichter bij de arbeidsmarkt staan dan het beeld eerder schetste. Het onderzoek Wegwijzer was een steekproef onder 150 bijstandsgerechtigden.                                Deze deelnemers zijn allemaal verzocht om verplicht deel te nemen aan die bijeenkomsten.                           Na aanleiding van dit onderzoek zijn er klachten binnengekomen bij de Cliëntenraad over de handelswijze en benadering naar cliënten toe. De Cliëntenraad heeft dit aangekaart bij Werkplein Fivelingo. Er zou naar gekeken worden. De Cliëntenraad heeft gevraagd om een analyse/verslag van dit onderzoek te kunnen krijgen. Er is toegezegd dat het geheel van het onderzoek bij de Cliëntenraad komt als het helemaal klaar is. Met dit onderzoek is alleen een steekproef gedaan. Inmiddels is bekend dat er vervolgstappen zijn genomen na de uitkomsten van dit onderzoek.                           Er is iemand aangesteld bij Werkplein Fivelingo en die gaat hier nu een vervolg op doen.                               Zoals jullie kunnen lezen in het onderwerp hieronder bij activeringsbijeenkomsten is de manager arbeidsparticipatie hier al mee bezig.   

Activeringsbijeenkomsten en het vervolg 

Het aantal uitkeringsgerechtigde bij Werkplein Fivelingo is te hoog. In 2019 wilden de drie gemeenten 150 mensen extra laten uitstromen naar een betaalde baan. Die doelstelling is niet gelukt. De doelstelling  is nu om in 2020 tweehonderd mensen extra naar een baan te laten uitstromen. Om dit te realiseren worden er onderzoeken gedaan. Eerst het onderzoek Wegwijzer en nu het onderzoek van de activeringsbijeenkomsten. De manager arbeidsparticipatie is aangenomen bij Werkplein Fivelingo om ondersteuning en leiding te geven om de uitkeringen terug te dringen.  Hij doet een voorverkenning om te kijken wat er precies aan de hand is en wat er loopt.  De manager arbeidsparticipatie gaat hier blanco in. Hij ziet van tevoren geen dossiers in en spreekt geen werkcoaches. Het is de bedoeling dat het uitkeringsbestand van Werkplein Fivelingo die valt onder de Participatiewet bij langs te gaan. Werkplein Fivelingo kent een relatief groot bestand van uitkeringsgerechtigden. Naar voren is gekomen dat Werkplein Fivelingo een groot bestand van uitkeringsgerechtigden heeft van wie onvoldoende kennis beschikbaar is over de situatie waarin men verkeert en over de arbeidsmarkt(on)mogelijkheden. Er is onvoldoende inzicht in het bestand om mensen te plaatsen en dat ontneemt kansen.                                                                                                                   Er is een grote groep mensen die helemaal geen of nauwelijks contact heeft gehad met hun werkcoach in de afgelopen jaren dat zij in de uitkering zitten. Vandaar dat dit onderzoek is opgestart. Voor dit onderzoek worden activeringsbijeenkomsten gehouden. De bedoeling van deze activeringsbijeenkomsten is dan ook om het bestand van mensen met een bijstandsuitkering beter in beeld te krijgen en deze cliënten beter te kennen om zo te kunnen bepalen of ze kunnen werken of niet. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen naar werk te helpen. 

Even kort de opzet van deze activeringsbijeenkomsten:                                                                                             Om de uitkeringsgerechtigden die zouden kunnen uitstromen naar werk goed in beeld te krijgen binnen een kort tijdsbestek is besloten tot een groepsgewijze benadering. In groepen van maximaal 15 personen zijn deze uitkeringsgerechtigden uitgenodigd voor deelname aan de activeringsbijeenkomsten. 

Huidige opzet activeringsbijeenkomsten:                                                                                                                                             a. Introductie en toelichting                                                                                                                                                                           b. Vragenronde                                                                                                                                                                      c. Vragen, suggesties en opmerkingen van de deelnemers 

De Cliëntenraad heeft vragen gesteld over het vervolg van dit onderzoek. Er is gezegd dat alle deelnemers geïnformeerd worden over het vervolg na de activeringsbijeenkomsten.

Ook naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn er klachten binnen gekomen bij de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo over de werkwijze van de activeringsbijeenkomsten. Deze reacties hebben betrekking op de uitnodigingsbrieven waarin het verplichte karakter van de bijeenkomst is opgenomen en op de privacygevoelige onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen. De privacy van cliënten zou hierbij worden geschonden. De Cliëntenraad heeft dit aan de orde gesteld bij Werkplein Fivelingo. Tijdens een eerdere vergadering is hierover gesproken. Er is toen gezegd dat ook dit zou worden uitgezocht en dat daar de volgende vergadering op terug zou worden gekomen. Tijdens de afgelopen vergadering is in hoofdlijnen aan de Cliëntenraad uitgelegd hoe de activeringsbijeenkomsten in zijn werk gaan. Er werd aangegeven dat het even zoeken was in het begin en dat de vraagstelling bij deze bijeenkomsten in het begin onrust gaf bij een aantal cliënten. Maar dat het verder vooral positief was allemaal. 

Omdat de Cliëntenraad klachten hierover binnen heeft gekregen heeft de Cliëntenraad zich hier toch in vast gebeten en ervoor gezorgd dat dit goed werd uitgezocht. De Cliëntenraad en hun achterban waren van mening dat de privacy van cliënten werd geschonden en dat Werkplein Fivelingo zich niet aan de wetgeving op het gebied van de privacyregels heeft gehouden. De Cliëntenraad heeft na de klachten van beide onderzoeken gekeken wat hieraan gedaan kon worden en hoe dit uitgezocht kon worden omdat we hier geen antwoorden op konden krijgen. De Cliëntenraad heeft vervolgens schriftelijke vragen gesteld aan de raad van de gemeenten over de manier van benadering, de privacyschending en de verstuurde brieven met dreigende toon.  

De politiek heeft inmiddels actie ondernomen en hebben het college verzocht op korte termijn hierop uitleg te geven. Het Werkplein reageerde niet zelf op de klachten maar via het college van Delfzijl. Het college reageerde namens de drie gemeenten en zei zich niet te herkennen in de klachten.  “De praktijk leert dat vrijwel niemand bezwaren heeft tegen deze vorm”.                                          Zij waren ervan overtuigd dat de medewerkers van Werkplein Fivelingo  zich aan de wet hielden.

De klachten hierover hebben vervolgens ook de media bereikt. Er zijn interviews geweest met verschillende media. Vanwege de onrust is er uiteindelijk een intern onderzoek ingesteld of de privacy van cliënten daadwerkelijk zijn geschonden bij de activeringsgesprekken. Uit het intern onderzoek van het Werkplein blijkt dat Werkplein Fivelingo de privacyregels wel heeft overtreden tijdens de gesprekken met uitkeringsgerechtigden. 

De uitkomst is opvallend, omdat ze ervan overtuigd waren dat Werkplein Fivelingo zich aan de wet hield. Dat blijkt nu niet het geval te zijn. De Cliëntenraad is blij met dit resultaat en is ook blij dat zij zich hard hebben kunnen maken voor hun achterban. Want daar staat de Cliëntenraad voor!!!

Werkplein Fivelingo heeft naar aanleiding hiervan de procedure aangepast. De groepsgesprekken worden meer informatief en er wordt ook gekeken naar de locatie. Want ook hier zijn klachten over binnengekomen over de slechte bereikbaarheid van de locatie in Appingedam. Er wordt gekeken of de bijeenkomsten in het vervolg op de locatie in Delfzijl kunnen worden gehouden.

Voortgang enquête Cliëntenraad

Zoals jullie al meerdere malen op de website hebben kunnen lezen is de Cliëntenraad bezig met een vervolg enquête. De afspraak die de Cliëntenraad hier over had  heeft niet door kunnen gaan. Hierdoor is dit onderwerp even stil komen te liggen. Er is gezegd dat iemand anders dit zou over nemen maar diegene moest zich hier eerst nog in verdiepen. Er is besloten dat de enquête helemaal opnieuw wordt bekeken. Tijdens de vergadering is afgesproken om met de vervolg enquête te wachten tot dat het onderzoek van de activeringsbijeenkomsten is afgerond. Daarna is het de bedoeling om een nieuwe enquête op te zetten. Waarschijnlijk wordt dit toch een geheel andere enquête dan in eerste instantie de bedoeling was. 

 Samenvoeging Cliëntenraad WPF en adviesraad Sociaal Domein

Per 1 januari 2021 komt er een samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De naam van onze nieuwe gemeente wordt Gemeente Eemsdelta. Zoals het er naar uitziet komt er dan waarschijnlijk ook een samenvoeging van de Cliëntenraad en de adviesraad Sociaal Domein. 

Korte samenvatting van deze raden                                                                                                                                                     De Cliëntenraad is er om cliënten van Werkplein Fivelingo te vertegenwoordigen. De Cliëntenraad adviseert Werkplein Fivelingo en is een objectieve en onafhankelijke raad die meedenkt over de wetgeving die Werkplein Fivelingo uitvoert. De Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo bestaat uit negen leden. Drie uit de Gemeente Delfzijl, drie uit de Gemeente Appingedam en drie uit de Gemeente Loppersum. 

De adviesraad Sociaal Domein bestaat ook uit burgers uit de drie gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.  Deze raad heeft  affiniteit met het sociaal domein. Vanuit die betrokkenheid zetten zij zich met kennis en ervaring in voor alle inwoners. Deze adviesraad is actief vanaf januari 2017 en is de opvolger van de WMO-adviesraden van de DAL-gemeenten. De adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft adviezen aan het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De onderwerpen van deze adviezen die vallen binnen het Sociaal Domein gaan over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs. 

De Cliëntenraad is daarom van mening dat als de Cliëntenraad wordt samengevoegd met de adviesraad Sociaal Domein de Cliëntenraad wordt ondergesneeuwd. De onderwerpen van de Cliëntenraad hebben vooral te maken met onze achterban die afhankelijk zijn van een Participatiewet uitkering. De Cliëntenraad heeft tijdens de vergadering besloten om een advies uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur om de Cliëntenraad en de adviesraad Sociaal Domein gescheiden te houden, zodra de gemeenten per 1 januari 2021 opgaan in een gemeente. In onze brief geven wij ook meer uitleg waarom wij de raden gescheiden willen houden. 

Stand van zaken voorstel Cliëntenraad inzake minimaregeling en IIT

Zoals al vaker vermeld op de website wacht de Cliëntenraad nog steeds op een schriftelijk antwoord inzake de voorstellen die gedaan zijn voor het verhogen van de Participatiefonds voor volwassenen en de referte termijn van de IIT voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden  te verkorten van vijf naar drie jaar. Er is toegezegd dat de Cliëntenraad na jaren wachten eindelijk wordt geïnformeerd over deze brieven van 2016 en 2017. Er is al wel eens een mondelinge reactie gegeven tijdens een vergadering maar nog niet een schriftelijk antwoord. Inmiddels heeft de Cliëntenraad deze brief gekregen. Hierin staat, wat ook al mondeling is toegelicht, dat deze voorstellen worden meegenomen in de evaluatie. Een nieuwe medewerker is met deze evaluatie aan de slag gegaan. Er komt dit jaar een nieuwe visie op het armoedebeleid en minimabeleid. De Cliëntenraad wordt in april 2020 uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan deze evaluatie. 

Uitnodigingsbrieven

De Cliëntenraad heeft al meerdere malen aangegeven dat de uitnodigingsbrieven die naar uitkeringsgerechtigden worden verstuurd vanuit het Werkplein vaak zeer streng en dreigend overkomen en je verplicht wordt om te komen want bij het niet nakomen ervan het gevolgen heeft voor de uitkering. De Cliëntenraad heeft gevraagd of de toon van de brief kan worden aangepast.  In september 2018 is toegezegd dat de Cliëntenraad de brieven kunnen doorlezen voor advies.   Dit is een keer gebeurd maar daarna is dit niet meer voorgekomen dat de Cliëntenraad een brief eerst te lezen kreeg. Het Werkplein heeft de toon van deze uitnodigingsbrieven destijds aangepast omdat in het verleden veel mensen niet kwamen opdagen of gehoor gaven aan de oproep. Dit had ook te maken met het feit dat het Werkplein hier geen vervolg op gaf. Er werd niet streng genoeg op gecontroleerd en er werden vaak geen sancties gegeven. De Cliëntenraad begrijpt dat hierdoor de brieven zijn aangepast maar hoopt dat de toon van de brieven in de toekomst toch wat milder kunnen. Inmiddels is gezegd dat de brieven zullen worden aangepast. 

Opvolging ambtelijk secretaris

Tijdens de vergadering heeft de Cliëntenraad het kort gehad over de opvolging van de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris die nu aanwezig is tijdens de vergaderingen van de Cliëntenraad gaat binnenkort weg. De vraag is nu wie hier voor in de plaats komt. 

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2020

  • 5 maart
  • 7 mei
  • 17 juni (dit is op een woensdag)
  • 16 juli
  • 24 september
  • 29 oktober
  • 10 december

Heeft u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager.                                   Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.