Stand van zaken evaluatie participatieregeling minima, Stand van zaken Nieuw Beschut Werk, Voortgang enquête Cliëntenraad en Uitleg over bescherming van persoonsgegevens

Stand van zaken evaluatie participatieregeling minima (Trudy Hulsman)

De Cliëntenraad heeft een aantal jaren geleden een advies ingediend voor de verhoging van het participatiefonds voor volwassenen en een advies voor de verkorting van de referteperiode van de IIT. Tot op heden nog geen definitief besluit hierover. Er is steeds toegezegd dat er een evaluatie zou komen over de participatieregeling maar dat heeft niet plaatsgevonden. Omdat de herindeling van de gemeenten er aan komt is besloten om de besluiten over deze regelingen uit te zetten tot na de herindeling. Iets wat de Cliëntenraad heel erg jammer vindt. Wij zijn hier al zo lang mee bezig en hadden gehoopt dat er nu eindelijk duidelijkheid kwam. Eerder is gezegd dat er een keuze is gemaakt  en het geld naar de kindregeling  ging en dat er op dat moment geen wijziging kon plaatsvinden in het beleid voor de participatiefonds voor volwassenen maar dat er wel een evaluatie moest komen. Er is dus nog steeds geen evaluatie over deze regeling  geweest. En daarmee weet de gemeente zelf dus nog steeds niet of deze wijziging van de verlaging van het participatiefonds voor volwassenen ook goed uitgepakt heeft of niet. Er is gezegd dat deze evaluatie nog steeds op de planning staat. Helaas zullen wij op deze regelingen ook dit jaar nog geen antwoordt krijgen. De kindregeling is wel geëvalueerd en er is laten weten dat je dat samen moet zien met de participatieregeling.                              Dus als beide geëvalueerd zijn dan kan er wellicht gekeken worden of er een wijziging in het beleid kan komen. Maar er ligt een bezuiniging dus er moet wel gekeken worden hoe het dan moet.  Er is een werkgroep opgezet die zich bezig houdt met deze minimaregelingen. Wij als Cliëntenraad hebben iemand van deze werkgroep uitgenodigd voor de vergadering van donderdag 12 december 2019 voor een update van deze minimaregelingen.

Stand van zaken Nieuw Beschut Werk (Trudy Hulsman)

Zoals al eerder is aangegeven is Nieuw Beschut Werk een hele klus om op te zetten en in goede banen te leiden. Af en toe krijgt de Cliëntenraad wat informatie hierover hoe het er voor staat.                     Er wordt nu druk gekeken wat er nodig is voor een traject Beschut Werk en hoe dat moet worden georganiseerd. Een aantal zaken is binnen Beschut Werk al vastgesteld. Bijvoorbeeld dat er verschillende werksoorten nodig zijn, dat werken in teams met veel collega’s belangrijk is en dat je moet kunnen groeien en terug kunnen vallen. Er worden foto’s van verschillende werksoorten gemaakt en er wordt gekeken naar hoeveel er werken. In afwachting van de foto’s en het verdere onderzoek wordt dit dan bekeken en eind dit jaar komt het samen en dan horen we meer hierover.

Voortgang enquête Cliëntenraad

Op de website hebben jullie kunnen lezen dat de Cliëntenraad bezig is met een vervolg enquête omdat de vorige enquête niet heeft gebracht wat we ervan hadden gehoopt. De enquête zal opnieuw worden gedaan bij een gedeelte van de ondervraagden die in een traject zitten of een traject hebben gedaan zoals ook te lezen is geweest op de website. In samenwerking met de heer Lensink en de Cliëntenraad is er inmiddels een nieuwe vragenlijst voor deze enquête. Wanneer deze vervolg enquête wordt gehouden is nog niet precies bekend. Meer hierover volgt.

Uitleg over bescherming van persoonsgegevens (Mirjam Eefting)

De Cliëntenraad wilde graag weten hoe er wordt omgegaan met de bescherming van de persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden. Tijdens de vergadering is Mirjam Eefting uitgenodigd om hier het een en ander over te vertellen. Het veilig omgaan met persoonsgegevens is heel belangrijk. De gemeente moet vaststellen welke ambtenaren welke gegevens nodig hebben bij de uitvoering van hun taak. Iedere gemeente moet controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Van elke ambtenaar moet worden bijgehouden van wie hij welke gegevens raadpleegt. In het kort zal worden weergegeven hoe het hier bij de gemeenten gaat. Wat wordt er gedaan om veilig om te gaan met de persoonsgegevens. Daarvoor is een beveiligingsplan nodig. Deze drie gemeenten hebben een veiligheidsorganisatie. Hierin wordt de uitvoering en de controle van persoonsgegevens beschermd. Ook alleen op basis van je functie mag je inzage in het systeem hebben waar alle gegevens zijn opgeslagen. Stel er is een lek geweest van persoonsgegevens dan is het verplicht om dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Hiervoor bestaat de wet datalek. Het personeel wordt geschoold als het gaat om zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Ze tekenen hiervoor ook een geheimhoudingsplicht. Er worden workshops en presentaties gegeven hoe om te gaan met persoonsgegevens. Stel er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waarbij veel gegevens zijn verzameld. Wat gebeurd er met die gegevens, wie krijgt ze te zien en hoe wordt hierbij de privacy zo goed mogelijk gewaarborgd. Er is laten weten dat bij gegevensverzameling een verwerkingsovereenkomst wordt gesloten. Sinds mei 2018 is een Algemene verordening gegevensverwerkingvan toepassing. De gemeente heeft hierop maatregelen getroffen en toen een functionaris gegevensverwerking aangenomen.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2019

  • 12 december

Heeft u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.