Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 5 maart 2020

Activeringsbijeenkomsten en het vervolg, Voortgang enquête Cliëntenraad, Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer, Samenvoeging Cliëntenraad WPF en adviesraad Sociaal Domein, Stand van zaken nieuw Beschut Werk, Stand van zaken voorstel Cliëntenraad inzake minimaregeling en IIT, Uitnodigingsbrieven en Opvolging Ambtelijk secretaris

Activeringsbijeenkomsten en het vervolg

Bij de vorige vergadering is uitgelegd hoe de activeringsbijeenkomsten plaatsvinden. Ook is er toen aangegeven dat er een aantal klachten waren binnen gekomen bij de Cliëntenraad over de werkwijze van deze activeringsbijeenkomsten. Er heeft toen een onderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is de procedure van deze bijeenkomsten aangepast. Tijdens deze vergadering is aangegeven dat de locatie van deze activeringsbijeenkomsten in het vervolg in Delfzijl zullen plaatsvinden.

Deze locatie is voor heel veel cliënten beter bereikbaar. De ruimte in Delfzijl is beperkt dus de groepen zullen kleiner zijn maar er komen dan wel meerdere groepen op een dag. De toon van de uitnodigingsbrief die de uitkeringsgerechtigden krijgen voor deze activeringsbijeenkomsten is aangepast. Ook is aangegeven door de manager arbeidsparticipatie dat de laatste bijeenkomsten goed en positief zijn verlopen. De gesprekken waren prettig en er was een goede sfeer.

 De activeringsbijeenkomsten zullen nog doorgaan en zijn nog niet afgerond. Maar er zal een tussen balans worden opgenomen die bij de volgende vergadering aan de Cliëntenraad zal worden medegedeeld. Het vervolg van dit onderzoek is, kijken wie er geschikt is voor de arbeidsmarkt en wie niet. Er is aangegeven dat hierbij bij iedereen echt maatwerk zal worden geleverd. Deze afstemming zal worden verzorgd met de sociaal makelaar. Het kan zijn dat er cliënten zijn die het fijn vinden om iemand mee te nemen naar deze activeringsbijeenkomsten. De Cliëntenraad heeft hier naar  gevraagd en dat mag. Werkplein Fivelingo heeft aangegeven dat zij doormiddel van dit onderzoek hopen veel te kunnen doen voor de cliënten voor werk, scholing en cursussen. Werkplein Fivelingo wil dat de cliënten meer perspectief krijgen want dat is de invalshoek van Werkplein Fivelingo.

Voortgang enquête Cliëntenraad

Eindelijk is er nu iemand die samen met de Cliëntenraad de enquête wil gaan opzetten.                       Er is gesproken over de enquête die vorige jaar December 2019 is afgenomen. Deze enquête heeft zoals eerder te lezen is geweest op de website niet het gewenste resultaat opgeleverd die de Cliëntenraad met deze enquête graag wilde weten. De Cliëntenraad heeft toen in overleg  afgesproken om nog een vervolg enquête te doen. De enquête is helemaal opnieuw bekeken en voor de vervolg enquête is toen een nieuwe vragenlijst opgezet. Gezien de lange tijd die inmiddels is verstreken tussen de afgenomen enquête en de te houden vervolg enquête is besloten om de vervolg enquête niet meer te laten plaatsvinden. Er is afgesproken om nu een geheel nieuwe enquête op te stellen. Het zal dit keer een korte enquête worden en het hele bestand zal worden opgeroepen om deze enquête in te vullen. De Cliëntenraad gaat nu brainstormen over de vragen voor deze nieuwe enquête.    

Analyse/verslag onderzoek Wegwijzer

De Cliëntenraad heeft gevraagd om een analyse/verslag van dit onderzoek te kunnen krijgen.                              Er is toegezegd dat het geheel van het onderzoek bij de Cliëntenraad komt als het helemaal klaar is. De Cliëntenraad heeft gevraagd wat er met de gegevens van het onderzoek is gedaan.                                         Dit is nagekeken en om privacy redenen zijn deze gegevens niet opgenomen in het dossier van de mensen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De gegevens van het onderzoek zijn vernietigd.

Samenvoeging Cliëntenraad WPF en adviesraad Sociaal Domein

Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft de Cliëntenraad een brief gestuurd naar het Dagelijks Bestuur om de Cliëntenraad en de adviesraad Sociaal Domein gescheiden te houden zodra de gemeenten per 1 januari 2021 opgaan in een gemeente. Er is tijdens de vergadering aangegeven te wachten met dit onderwerp tot de herindeling. Het advies van de Cliëntenraad om niet samen te gaan als een raad wordt dus geparkeerd tot 2021. Dan zal er gekeken worden naar de raden en besloten worden wat er gaat gebeuren. Wellicht kunnen de Cliëntenraad en de Sociaal Domein raad samen een gesprek houden over de samenvoeging. De Cliëntenraad heeft aangegeven wel graag een schriftelijk antwoord op deze brief te krijgen.

Stand van zaken nieuw Beschut Werk

Kort gezegd het onderwerp nieuw Beschut Werk is nog niet klaar. Zodra er iets te vertellen is komt het bij de Cliëntenraad.

Stand van zaken voorstel Cliëntenraad inzake minimaregeling en IIT

Ook deze onderwerpen lopen nog steeds. Het is al wel opgestart en op 22 april 2020 wordt hier iets meer over gezegd. Want op 22 april is er een extra bijeenkomst tussen de Cliëntenraad en de beleidsmedewerkers die met deze evaluatie bezig zijn.

Uitnodigingsbrieven

De uitnodigingsbrieven zijn inmiddels aangepast en milder van toon.

Opvolging Ambtelijk secretaris

De opvolging voor een nieuwe ambtelijk secretaris bij de Cliëntenraad blijkt moeilijker dan gedacht. De Cliëntenraad hoopt dat er voordat de ambtelijk secretaris er mee stopt er toch een opvolger(ster) gevonden wordt.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2020

  • 7 mei
  • 17 juni (dit is op een woensdag)
  • 16 juli
  • 24 september
  • 29 oktober
  • 10 december

Heeft u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager.                                   Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Vanwege het Coronavirus en de maatregelen die daarbij horen zal de vergadering van 7 mei 2020 niet doorgaan.