Financiële hulp voor ondernemers en ZZP’ers

Mist uw bedrijf inkomsten door de uitbraak van het Coronavirus? Als ondernemer of zzp’er kunt u tijdelijk extra financiele hulp krijgen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling bestaat uit  een uitkering voor levensonderhoud en een bedrijfskrediet. Zelfstandig ondernemers die wonen in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum kunnen een aanvraag indienen bij Werkplein Fivelingo. De Tozo is ingesteld per 1 maart 2020 en liep op 1 juni af. Op woensdag 20 mei is de regeling verlengd tot en met 30 september 2020 (Tozo 2). U kunt nu Tozo 2 voor levensonderhoud en bedrijfskrediet aanvragen. 

Ga naar EHBC overzicht voor meer informatie over Tozo 2.

 

Vraag alleen aan als je het echt nodig hebt

De zelfstandigenorganisaties zijn nauw betrokken bij de uitwerking van deze regeling met signalen uit het werkveld van de zelfstandige ondernemers. Eenvoud en snelheid in aanvraag en uitkering is van het grootste belang. Zelfstandigen, die op dit moment en in de komende periode in financiële nood verkeren, moeten snel en effectief worden bijgestaan om hun onderneming straks te kunnen voortzetten. De noodvoorziening moet financiële steun bieden aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Wie (voorlopig) zijn eigen broek kan ophouden, moet nu geen aanvraag indienen. Juist in deze moeilijke tijd moeten we niet eigenbelang vooropstellen, maar omzien naar elkaar. Dat is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die wij ook individueel moeten oppakken.

 

Verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

De Participatiewet is het wettelijk kader voor de uitvoering van deze regeling. De regeling bestaat uit:

 1. Tozo voor Levensonderhoud
  Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning krijgen tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is geen vermogenstoets. Wel een partnerinkomenstoets.

  De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.


 2. Bedrijfskrediet
  Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%.

  Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.


Wettelijke kaders

Het besluit omtrent de Tozo is vastgelegd in het Staatsblad: stb-2020-118. De uitvoering is vastgelegd in de Uitvoeringsregels Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)


Voldoet u aan de voorwaarden?

Op https://krijgiktozo.nl kunt u op eenvoudige wijze controleren of u aan onderstaande voorwaarden voor Tozo voldoet. De zelfstandige komt in aanmerking als:

 • hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;
 • hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is;
 • hij in Nederland woont. Voor ondernemers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, zal de toegang tot Tozo bedrijfskapitaal geregeld worden via een aparte Ministeriële Regeling;
 • het bedrijf in Nederland is gevestigd. Voor ondernemers die in Nederland wonen, maar in het buitenland hun bedrijf hebben gevestigd zal de toegang tot Tozo inkomensaanvulling geregeld worden via een aparte Ministeriële Regeling;
 • het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
 • hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de KvK;
 • hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.  Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

 

Gebruik niet een vervallen formulier

 • De aanvraagformulier dat u tot 6 april 2020 kon downloaden is vervallen. 
 • Het aanvraagformulier dat u tot 1 juni 2020 kon downloaden is vervallen.
 • U kunt een vervallen aanvraagformulier niet indienen, ook al heeft u het voor de vervaldatum gedownload. 

 

Aanvraagformulier Tozo


Verlenging Tozo
U heeft eerder Tozo toegekend gekregen? Gebruik dan dit formulier voor een aanvraag van een Tozo uitkering voor levensonderhoud:

Klik om te downloaden:

DF_WPF_Aanvraagformulier verlenging Tozo2 levensonderhoud


Nieuwe Tozo aanvraag
Formulier voor een nieuwe aanvraag van een Tozo uitkering voor levensonderhoud:

Klik om te downloaden:

DF_WPF_aanvraagformulier_tozo_2_juni2020


Bedrijfskrediet
Formulier voor een aanvraag van een bedrijfskrediet:

DF_WPF_Aanvraagformulier Tozo2 Bedrijfskrediet


Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen.
Op het formulier vindt u instructies voor het indienen van uw aanvraag. Wilt u zowel een uitkering voor levens onderhoud als een krediet? Dan vult u beide formulieren in.

Bijvoegen bij uw aanvraag

 1. Een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner.
  Let op: Rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs;
 2. De voor- en achterzijde van het bankpasje van een rekening op uw naam of een kopie van uw meest recente bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen.
 3. Bewijsstukken en documentatie

Ervaart u problemen met het invullen van het formulier?
U kunt telefonisch contact opnemen (zie pagina contact) of een mail richten aan zzp-corona@werkpleinfivelingo.nl.

Informatie

Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers (EHBC)
Op de pagina EHBC hebben we informatie over steunmaatregelen voor ondernemers verzameld. In een document leest u over lokale en landelijke regelingen en veelgestelde vragen van ondernemers. Ook treft u informatie aan waarmee u werknemers kunt informeren. De informatie van EHBC krijgt regelmatig updates.

Wijzigingen doorgeven

Bij toekenning van uw Tozo uitkering ontvangt u automatisch een wijzigingsformulier. Daarmee kunt u wijzigingen doorgeven over uw leefsituatie en inkomen over de periode waarvoor u Tozo nodig heeft.
U heeft deze dus niet aan te vragen of hier te downloaden.