Waar hield de Cliëntenraad zich mee bezig op 25 januari 2018?

De Cliëntenraad kwam 25 januari 2018 bij elkaar om te spreken over Verordeningen Werkplein Fivelingo, Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018 WPF en de Voortgang werkgroepen Cliëntenraad.

Verordeningen Werkplein Fivelingo

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe jaar 2018 heeft de Cliëntenraad het gehad over een aantal verordeningen. In verband met de fusie van ISD Noordoost en het Werkvoorzieningsschap Fivelingo zijn alle verordeningen opnieuw gescreend. Destijds is besloten om in de loop van 2017 de verordeningen opnieuw te bekijken en daar waar wijzigingen zijn de verordeningen per 1 januari 2018 opnieuw te laten vaststellen door de colleges. Ten opzichte van de vastgestelde verordeningen per 1 januari 2017 zijn er naast tekstuele aanpassingen wijzigingen aangebracht in de re-integratieverordening, verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, afstemmingsverordening en de verordening individuele studietoeslag Participatiewet.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018

Dit is de tweede dienstverleningsovereenkomst die binnen de nieuwe samenwerkingsstructuur tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en Werkplein Fivelingo tot stand is gekomen.

Een wet, een uitvoeringsorganisatie. Dat is de achterliggende gedachte bij de fusie naar Werkplein Fivelingo. De kennis van en de ervaring met de regionale arbeidsmarkt en de werkzoekenden worden gebundeld. De drie gemeenten realiseren zich dat met de komst van nieuwe klant-en doelgroepen de uitdaging om succesvol te bemiddelen steeds groter wordt. Tegen deze achtergrond is de dienstverleningsovereenkomst voor 2018 opgesteld. Werkplein Fivelingo en de drie gemeenten hebben samen vanuit deze achterliggende gedachten meetbare prestaties voor 2018 neergezet.

Proces dienstverleningsovereenkomst

De Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Fivelingo beschrijft de procesgang van de dienstverleningsovereenkomst. Conform de beschreven stappen heeft Werkplein Fivelingo begin dit jaar financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aangeleverd. Deze zijn de basis voor het gesprek tussen Werkplein Fivelingo en de gemeenten over de afspraken voor het jaar 2018 en verder. Deze gesprekken hebben in eerste instantie plaats gevonden in het BCO. De beleidsmedewerkers van Werkplein Fivelingo participeren in het BCO. Bij de samenwerking van Werkplein Fivelingo en de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum horen duidelijke afspraken, taken en het vaststellen van verantwoordelijkheden. Met deze dienstverleningsovereenkomst zijn de verwachtingen van elkaar helder en kan ieder vanuit zijn rol zich optimaal inzetten voor de inwoners van de deelnemende gemeenten die een beroep doen op Werkplein Fivelingo.

Voortgang werkgroepen Cliëntenraad

De voortgang van de werkgroepen van de Cliëntenraad zijn besproken in de vergadering. De Cliëntenraad heeft een korte terug blik gedaan over het afgelopen jaar. Welke onderwerpen er zijn per werkgroep en welke onderwerpen afgerond zijn en welke er nog open staan. In het kort kan daar over gezegd worden dat van de drie onderwerpen die er zijn Maatwerk, Minimabeleid en Fusie ISD Noordoost/Fivelingo er een aantal brieven zijn ingediend het afgelopen jaar. Deze brieven zijn allemaal gericht aan het Dagelijks Bestuur. Op een paar brieven hebben antwoordt gekregen maar op een aantal brieven hebben we  ook geen antwoordt gekregen. Wij hopen dat we daar zo snel mogelijk iets van zullen horen. Bij deze kunnen wij dan ook mededelen dat de drie onderwerpen nog steeds lopen en dat als er meer over bekend is wij dat laten weten via deze site.

Wat al eerder op de website is verschenen is dat mede door de Cliëntenraad het project Vroegsignalering Schulden is voortgezet. Dat is in ieder geval een onderwerp waar de Cliëntenraad zich hard voor heeft gemaakt en uiteindelijk is meegenomen.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2018

  • 08 maart
  • 03 mei
  • 14 juni
  • 12 juli
  • 13 september
  • 01 november
  • 13 december

Hebt u vragen?

 Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.