Op 14 juni 2018 besprak de Cliëntenraad van Werkplein Fivelingo de volgende onderwerpen:

  • Informatie Cliëntenraad
  • Protocol huisbezoek Werkplein Fivelingo
  • Verordening Cliëntenparticipatie en voortgang toekomstige samenvoeging adviesraad Sociaal Domein
  • Voorstel inkomstenvrijlating
  • Ontwikkeling Werkplein Fivelingo

Informatie Cliëntenraad

Tijdens de vergadering van donderdag 14 juni 2018 zijn een aantal punten over de Cliëntenraad besproken. De Cliëntenraad had voor de gemeente Loppersum een nieuwe Cliëntenraadslid nodig. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden met het nieuwe lid en tijdens de vergadering is het nieuwe lid welkom geheten en voorgesteld aan de Cliëntenraad.

De herbenoeming van een aantal cliëntenraadsleden is inmiddels gedaan. Zij hebben een brief gekregen van de gemeente met daarin de herbenoeming. De tweede zittingsperiode van de nieuwe termijn is korter dan de eerste termijn. Dit heeft te maken met een ontwikkeling dat de cliëntenraad opgaat in de adviesraad sociaal domein.

Namens de Cliëntenraad is er een afgevaardigde naar twee bijeenkomsten geweest. Het LCR (Landelijke Cliëntenraad) voorjaarscongres en de regionale bijeenkomst Groninger Netwerk.

Ook is er namens de Cliëntenraad een jaarverslag over het jaar 2017 opgemaakt. Dit jaarverslag geeft een goed beeld weer waar de Cliëntenraad zich mee bezig heeft gehouden in 2017. Bij het jaarverslag hoort ook nog een financieel jaarverslag. Dit verslag zal nog worden opgenomen. Als het hele jaarverslag compleet is zal het worden aangeboden aan het Bestuur.

De enquête en de bijbehorende brief die de Cliëntenraad heeft opgesteld is naar het bestuur gestuurd en is behandeld. Tijdens de vergadering heeft de Cliëntenraad gehoord dat het op een andere manier zal worden uitgevoerd dan de Cliëntenraad in eerste instantie wil. Het advies van de Cliëntenraad zal wel in het traject worden meegenomen. Samen met het BCO zal worden gekeken hoe er verdere invulling aan wordt gegeven.

Protocol huisbezoek Werkplein Fivelingo

De Cliëntenraad heeft ter advisering het document protocol huisbezoek toegestuurd gekregen. Naar aanleiding hiervan heeft de Cliëntenraad een aantal vragen gesteld en die zijn tijdens de vergadering behandeld en beantwoordt. Daarnaast is gekeken waarom de Cliëntenraad dit stuk over protocol huisbezoek heeft gekregen. Vanwege de fusie tussen ISD Noordoost en Fivelingo is gekeken of het protocol voor huisbezoeken nog wel goed werkt en of het nog wel kan hoe het er nu ligt. Aan de hand daarvan is gekeken of het protocol moest worden herschreven, zodat het zou passen bij de fusie die heeft plaatsgevonden. In het kort zal worden ingegaan wat protocol huisbezoek precies inhoudt. Het huisbezoek kan een middel zijn om de woon-en leefsituatie van iemand te bezien. De voorwaarde hierbij is dat het huisbezoek op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Het protocol is bedoeld om duidelijkheid te geven omtrent de regels die relevant zijn bij het afleggen van een huisbezoek.

Verordening Cliëntenparticipatie en voortgang toekomstige samenvoeging adviesraad Sociaal Domein

Ook de verordening Cliëntenparticipatie is naar de Cliëntenraad gestuurd ter advisering. Ook hier heeft de Cliëntenraad een aantal vragen gesteld die tijdens de vergadering zijn behandeld. De verordening zal moeten worden aangepast omdat ook deze na de fusie niet meer klopt. Dit zal in de loop van het jaar gebeuren.

De voortgang van de samenvoeging van de Cliëntenraad met de adviesraad sociaal domein is nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden weergegeven op de website.

Voorstel Inkomstenvrijlating Participatiewet

De Cliëntenraad heeft het voorstel van de Inkomensvrijlating Participatiewet toegestuurd gekregen en hun advies daarover gegeven. De Cliëntenraad heeft naar aanleiding daarvan een aantal vragen gesteld. Tijdens de vergadering zijn deze vragen behandeld.

De Cliëntenraad wil graag geïnformeerd blijven over de verdere uitvoering van de vrijlatingsbepalingen en de wijzigen in de verordeningen.

Ontwikkelingen Werkplein Fivelingo

De fusie van de organisatie is goed gegaan. De sfeer van de nieuwe organisatie is goed en er wordt goed samengewerkt. De nieuwe organisatie moet nu een nieuwe cultuur opbouwen.

Wij houden jullie via de website op de hoogte van de verder ontwikkelingen binnen Werkplein Fivelingo.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2018

  • 13 september
  • 01 november
  • 13 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar cliëntenraad@werkpleinfivelingo.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.